Find Fog

Whistleblowerordning

I Fog har vi en whistleblowerordning, der sikrer, at indberetninger kan behandles fortroligt og under sikre rammer. Whistleblowerordningen håndteres således, at indberetninger sendes til en ekstern advokat som i anonymiseret form videresender indberetningen til Fogs whistleblower-komité.

Whistleblower-komitéen består af Fogs adm. direktør, økonomidirektøren samt HR-chefen, som deltager i sagsbehandlingen af en modtaget indberetning, medmindre indberetningen angår et af medlemmerne i whistleblower-komitéen. I så fald deltager det pågældende medlem ikke i sagsbehandlingen.

Hvad kan indberettes?

Whistleblower-ordningen kan kun anvendes til at indberette alvorlige uregelmæssigheder eller uetisk adfærd, eller begrundet mistanke herom, der involverer ansatte i Fog. Der kan dog også indberettes handlinger, som ikke kan henføres til en enkelt person. Der skal som udgangspunkt være begrundet mistanke om overtrædelser af lovgivningen eller Fogs interne politikker og retningslinjer.
Alvorlige forhold, der kan indberettes via whistleblower-ordningen er for eksempel oplysninger om:

  • Økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk samt tyveri af varer, inventar mv.
  • Fysisk vold og seksuelle krænkelser.
  • Uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision.
  • Overtrædelse af konkurrencelove (f.eks. prisfastsættelse, udveksling af prisfølsomme oplysninger, hemmelige aftaler med konkurrenter).
  • Alvorlige trusler mod miljø, sundhed og sikkerhed.

Hvilke forhold skal med?

Det er vigtigt, at du beskriver alle de faktiske forhold af relevans for sagen, du er bekendt med - også de forhold, du ikke umiddelbart anser som værende meget vigtige.

Det er vigtigt, at du så vidt muligt også dokumenterer din indberetning. Hvis du har skriftlig dokumentation i form af et dokument eller korrespondance, bør du vedhæfte dokumentet eller korrespondancen i digital form.

Anonymitet

Når du sender din indberetning har du mulighed for at vælge, hvorvidt du vil være anonym i forhold til Fog.

Vælger du at være anonym, vil eventuelt behov for opklarende spørgsmål ske gennem den eksterne advokat som håndterer ordningen. Hvis du vælger at foretage en ikke-anonym indberetning, vil indberetningen alligevel blive behandlet fortroligt i videst muligt omfang.

Hvordan indberetter jeg?

Indberetning via whistleblowerordningen skal foretages via sikker side hos Advokatfirmaet Lund Elmer Sandager.

Klik her for at indberette

Beskyttelse af indberetter

Alle, der foretager indberetninger indgivet via whistleblowerordningen i god tro, er beskyttet mod enhver form for ansættelsesretlige repressalier i relation til indberetningen.